Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica

Nemocnica s poliklinikou Skalica

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. zamestnáva viac ako 600 zamestnancov, z toho bez mála 100 lekárov a 230 sestier. Svojím zameraním sa radí FNsP Skalica, a. s. medzi všeobecné nemocnice s komplexným rozsahom zdravotníckych služieb (Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Ambulantne je nemocnicou poskytovaná všeobecná, špecializovaná zdravotná starostlivosť a záchranná zdravotná služba (RLP, RZP). Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť je poskytovaná  na základe odporúčania všeobecného lekára. V rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti je poskytovaná liečebno-preventívna starostlivosť, ošetrovateľská starostlivosť a ústavná pohotovostná služba.

Nemocnica prevádzkuje ambulancie,  laboratória, nemocničnú lekáreň,  pracovnú zdravotnú službu a dopravnú zdravotnú službu. Pracoviská disponujú moderným prístrojovým vybavením, laboratórnu diagnostiku a rádio-diagnostiku nevynímajúc (RTG, USG, CT, MR, MMG, MLS laser a iné). Kontinuitu ozdravného procesu zabezpečuje prepojenie špičkovej diagnostiky s operatívou a následnou rehabilitáciu. Ročne je vykonaných cca 300 tisíc vyšetrení pri starostlivosti o 250 tisíc pacientov. Na cca 300 lôžok pripadá ročne viac ako 10 tisíc hospitalizácií.

Činnosť pracovnej zdravotnej služby (PZS) súvisí najmä s odbornou poradenskou službou v oblasti ochrany zdravia pri práci. PZS vo FNsP Skalica vykonáva pre zamestnávateľov zdravotný dohľad, ktorý je zameraný na predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou ich zamestnancov. V roku 2019 zaznamenala pracovná zdravotná služba nárast klientov o 200 percent.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s. poskytuje zdravotnú starostlivosť pre viac ako 130 000 obyvateľov spádovej oblasti okresov Skalica, Senica a okrajových častí okresov Myjava a Malacky.

Svoje diagnostické služby poskytuje nemocnica i lekárom súkromných ambulancií, či ako platené služby  na vlastnú žiadosť klienta.

Zdravotnícke pracoviská FNsP Skalica, a. s.:
31 špecializovaných ambulancií
10 lôžkových oddelení
7 oddelení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
5 špecializovaných oddelení  

V roku 2018 bolo ukončené verejné obstarávanie k projektu Modernizácia infraštruktúry nemocnice. Predmetom projektu je realizácia nového onkologického pavilónu a rekonštrukcia operačných a zákrokových sál gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Investičný zámer sa realizuje vďaka dotáciám z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Od marca 2018 majú klienti FNsP Skalica, a.s. zjednodušený prístup k vyšetreniam nemocnice. Za pomoci rezervačného systému vyšetrení MaPa sa môžu objednávať na vyšetrenia z pohodlia domova online (www.mapa.nspskalica.sk). S využitím klientskeho centra majú možnosť objednať si vyšetrenie telefonicky (034 69 69 206, 034 69 69 207) alebo pri osobnej návšteve.

Odrazom rastúcej úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti je vzdelávacia aktivita neurologického pracoviska v súčinnosti s logopedičkou PaeDr. Barborou Bunovou. Skalická neurológia je od roku 2018 výučbovým centrom pre skríningy prehĺtania. Školia sa tu zdravotné sestry pracujúce na JIS-kách neurologických kliník a na oddeleniach s pacientmi s dysfágiou (poruchou prehĺtania).

Perfúzne CT vyšetrenie mozgu je technológia na hodnotenie poškodenia mozgu pri ischemickej cievnej mozgovej príhode. Nová zobrazovacia metóda umožňuje liečiť pacientov v časovom okne do 24 hodín od vzniku mozgovej príhody. S jej využitím sa zvýšil podiel pacientov, ktorých možno liečiť modernými metódami (mechanickou trombektómiou), o 15 percent. Metóda je od marca 2019 štandardnou súčasťou vyšetrovacieho protokolu neurologickej liečby CMP u pacientov vo FNsP Skalica.

 Health / Nemocnica s poliklinikou Skalica - foto

Grafobal Group: