OMS - životné prostredie a obehové hospodárstvo

OMS - životné prostredie a obehové hospodárstvo

Ekológia a ekologické riešenia, ktoré rešpektujú krehkú rovnováhu životného prostredia, sú dôležitými témami, ktoré sa v priemysle stali v posledných rokoch doslova kľúčovými. Výrobcovia svietidiel nie sú žiadnou výnimkou. Zodpovednosť voči životnému prostrediu je neoddeliteľnou súčasťou výroby produktov. Spoločnosť OMS, a.s. spĺňa všetky legislatívne požiadavky v oblasti ochrany životného prostredia. Získala všetky potrebné povolenia týkajúce sa oblasti životného prostredia. Tieto sú priebežne udržiavané a aktualizované. Všetky požiadavky, ktoré z týchto povolení vyplývajú, sú dodržiavané.

Spolu s vedomím obmedzených zdrojov energie, ktoré má za následok neustále zvyšovanie cien, sa do popredia dostáva trend výroby účinnejších a úspornejších typov svetelných zdrojov. Jedným z riešení je výroba LED osvetlenia. Údržba je lacnejšia kvôli dlhšej životnosti, nepotrebujú zvláštne zaobchádzanie a ich produkcia tepla je zanedbateľná. Efektívnosť je ďalej zlepšovaná použitím technických riešení, akými sú napríklad pohybové senzory, senzory denného svetla, senzory konštantnej intenzity osvetlenia alebo použitie naprogramovaných svetelných scén a profilov.

Na to, aby sa mohli zabezpečiť nové svetelné zdroje pre staršie svietidlá, sa často používa retrofiting – žiarivka alebo LED sa osadí do tradičnej objímky pre žiarovku. Takýto retrofit môže obsahovať celú elektroniku potrebnú pre prevádzku nového svetla. Pokrok v oblasti svetelných zdrojov tak nie je obmedzený len na nové typy svietidiel.

Spoločnosť dbá na neustále sa zvyšujúce nároky v oblasti výroby svietidiel a svetelných zdrojov, efektívnosť svetelných zdrojov, efektívnosť svietidiel a ich dopad na životné prostredie sú viac a viac zdôrazňované. Sú to kategórie, ktoré obsahujú značný potenciál na úsporu energie a tiež možnosť redukcie nákladov. Pre developerov a architektov priemyselných budov a výrobných hál sú teraz tieto faktory najvyššou motiváciou pri dizajnovaní svetelných systémov. Nemenej dôležité je pre našu výrobnú časť odpadové hospodárstvo. Odpady a odpadové vody vytvorené spoločnosťou sú monitorované, kontrolované a je s nimi zaobchádzané v súlade s požiadavkami legislatívy. Je zavedený systematický prístup na identifikáciu, riadenie, znižovanie a zodpovednú likvidáciu alebo recykláciu odpadu.

Hierarchia odpadového hospodárstva:

 1. predchádzanie vzniku odpadu,
 2. príprava na opätovné použitie,
 3. recyklácia,
 4. iné zhodnocovanie, napríklad energetické,
 5. zneškodňovanie.

Spoločnosť dodržiava všetky predpisy, legislatívu a požiadavky zákazníka týkajúce sa zákazu alebo obmedzenia používania určitých látok v produktoch a pri výrobe, vrátane predpisov týkajúcich sa označovania pre recykláciu alebo zneškodnenie.

Celý logistický proces je navrhnutý s ohľadom na čo najvyššiu efektivitu využitia dostupných prostriedkov a priestorov. Prednostne sa využívajú služby lokálnych dodávateľov. Títo vedia zabezpečiť rýchlejšie dodanie materiálu a služieb a vedia flexibilnejšie reagovať a prispôsobiť sa požiadavkám. Územná blízkosť dodávateľov prispieva tiež k zjednodušeniu komunikácie a zrýchleniu riešenia vzniknutých problémov. Tento prístup prispieva k znižovaniu možných environmentálnych dopadov činnosti spoločnosti. Výrazne sa obmedzujú napríklad emisie z nákladnej dopravy.

End-to-end prístup spoločnosti od prvotného nápadu až po implementáciu, flexibilita a schopnosti inovácie zabezpečujú, že spoločnosť OMS, a.s. bude v budúcnosti schopná plniť požiadavky obehového hospodárstva. Kvalitný výskum a vývoj je pre inovatívne spoločnosti veľmi dôležitý.

Spoločnosť vie zabezpečiť:

 • priemyselný dizajn,
 • optický dizajn,
 • termálny dizajn,
 • elektronický dizajn,
 • výrobu prototypov,
 • výrobu mechanických častí,
 • úplný vývoj svietidla,
 • laboratórne služby, testovania a merania.

OMS, a.s. má k dispozícii laboratórium, ktoré dokáže zákazníkom zabezpečiť optické, termálne, elektronické a mechanické testovanie spolu s ďalšími službami. Výsledky predcertifikačných testov slúžia ako základ pre prehlásenie o zhode (CE) a zabezpečujú, že budú splnené požiadavky certifikačného orgánu. 


Grafobal Group: