TBB

Spoločnosť TBB a.s. dlhodobo venuje veľkú pozornosť environmentálnym aspektom svojich činností a kladie dôraz na minimalizáciu ich vplyvov na životné prostredie. Spoľahlivosť a udržateľnosť nastavení vnútrofiremných procesov v tejto oblasti preverujú už od roku 2006 pravidelné audity a následné certifikácie vykonávané medzinárodne uznávanými audítorskými spoločnosťami v zmysle normy ISO 14001. Ako prvá tlačiareň v Čechách a na Slovensku bola TBB a.s. v roku 2008 certifikovaná na štandard FSC, ktorý má dnes už charakter celospoločenskej aktivity budujúcej systematicky ekologické povedomie masívnou podporou účelného a kontrolovaného využívania drevnej hmoty.  Jedným zo strategických cieľov spoločnosti je aj trvalé znižovanie uhlíkovej stopy produkcie, k čomu významnou mierou prispievajú pravidelné investície, pri ktorých sa kladie dôraz na znižovanie spotreby elektrickej energie.  Táto, v prípade TBB a.s., pochádza čiste z obnoviteľných zdrojov. Tlačiareň, ako jedna z prvých v regióne, začala už v roku 2010 ponúkať klima (CO2) neutrálnu výrobu produktov postavenú na princípe certifikovanej detailnej bilancie CO2 emisií a následnej podpore globálnych environmentálnych projektov. Spoločnosť v spolupráci so zákazníkmi, ktorí majú charakter silných globálnych brandov, neustále pracuje na starostlivom výbere a pravidelnej kontrole používaných priamych a nepriamych materiálov tak, aby bola dlhodobo zaručená zhoda finálnych výrobkov s komplexom medzinárodných zákonov  s celosvetovým plošným pokrytím, zaručujúcich jednak bezpečnosť našich výrobkov pre konečných spotrebiteľov (predovšetkým detského čitateľa), ale aj minimalizovanie záťaže životného prostredia. V  tejto spolupráci sa TBB a.s. usiluje byť predovšetkým proaktívnym partnerom.

Udržateľná eco friendly produkcia je nielen dlhodobou stratégiou tlačiarní, ale momentálne aj každodennou realitou. Grafobal Group: